Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska #7A-220 podczas targów Interzoo w Norymberdze w dniach 7-10.05.2024

Regulamin

Regulamin strony internetowej

Definicje:

Strona internetowa – www.jaworski.com.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właściciel strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§1 [Właściciel / Administrator]

 • Właścicielem i Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej „www.jaworski.com.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Bramkach przy ulicy Łódzkiej 41,05-870 Błonie (zwana dalej „Administratorem”).
 • Treść, informacje i inne usługi prezentowane na niniejszej stronie zostały przeznaczone wyłącznie dla osób znajdujących się w Polsce.
 • Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 • Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

 • Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Suszarni Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez Administratora przez ich właściciela.
 • Bez uprzedniej zgody Administratora, użytkownik nie może:
  • – wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
  • – modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§3 [Usługi]

 • Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:
  • wyświetlania treści i informacji o firmie, jej usługach, doświadczeniu, zespole,
  • umożliwieniu nawiązania z firmą kontaktu poprzez umieszczony formularz kontaktowy;
  • przesyłanie aplikacji na prowadzone postepowania rekrutacyjne.
 • Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Warunki techniczne]

 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
  • komputer z dostępem do sieci Internet;
  • standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
  • posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających podania adresu e-mail.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
 • Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych

§5 [Reklamacje i odpowiedzialność]

 • Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
  • pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
  • przesłane listem poleconym na adres Administratora.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 • Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§6 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności http://www.jaworski.com.pl/polityka-prywatnosci/.

§7 [Dane osobowe]

 • Administrator zbiera od Użytkowników korzystających z niektórych usług udostępnionych na niniejszej stronie www (np., formularz kontaktowy, formularz aplikacyjny) następujące dane:
  • Dane osobowe (np. Imię i Nazwisko);
  • Dane teleadresowe (np. numer telefonu, adres e-mail);
  • Dane aplikacyjne (np. wykształcenie, doświadczenie, adres zamieszkania, oczekiwane wynagrodzenie);
  • Dane wynikające z przesyłanej treści.
 • Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem http://www.jaworski.com.pl/polityka-prywatnosci/ Za każdym razem użytkownik korzystający ze wskazanych usług poproszony jest o złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checbox-a), co jest równoznaczne z akceptacją postanowień umieszczonych w polityce prywatności w zakresie obowiązku informacyjnego Administratora Danych względem osoby, której dane przetwarza. Brak wyraźnego złożenia wskazanego oświadczenia uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z wskazanych usług strony internetowej.

§8 [Ustalenia końcowe]

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 • Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 • Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 • Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§9 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

w formie elektronicznie na adres e-mail: biuro@jaworski.com.pl

w formie tradycyjnej na adres Firmy: Suszarnia Warzyw Jaworski, ul. Łódzka 41 Bramki,05-870 Błonie

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.03.2019r.

Adres

ul. Łódzka 41, Bramki 05-870 Błonie

Social media

Linked In Dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce cookies.

Suszarnia Warzyw Jaworski
Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Kontakt

+48 22 725 60 02

suszarnia@jaworski.com.pl

ul. Łódzka 41, Bramki
05-870 Błonie, Polska