Polityka firmy

Polityka naszej firmy opiera się na czterech podstawowych filarach oraz jest realizowana poprzez konsekwentne wdrażanie określonych celów strategicznych i podejmowanie odpowiedzialności wobec naszych pracowników, interesariuszy i społeczności w zakresie:

1.JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie wymaganej prawem i spełniającej wymagania klientów jakości wytwarzanych wyrobów oraz bezpieczeństwa na każdym odcinku łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” w zakresie prowadzonej przez organizację działalności. Realizując zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zapewniamy:
– przestrzeganie przepisów prawa i zobowiązań umownych wobec klientów,
– utrzymywanie skutecznej komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) związanej z bezpieczeństwem i jakością wytwarzanych wyrobów,
– realizowanie zakupów u kwalifikowanych dostawców, gwarantujących bezpieczeństwo i odpowiednią jakość dostarczanych wyrobów,
– stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności,
– wdrożenie i utrzymanie odpowiednich standardów higienicznych na wszystkich etapach procesu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji,
– podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności,
– ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakością.

2.ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Dbamy o środowisko naturalne poprzez:
– identyfikowanie, aktualizowanie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań określonych w tym zakresie przez administrację samorządową,
– zidentyfikowanie aspektów środowiskowych, w tym znaczących aspektów środowiskowych oraz określenia zasad ich monitorowania i kontroli,
– określenie celów i zadań środowiskowych oraz ich modyfikacji i przeglądów,– racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
– zapobieganie występowaniu niezgodności i awarii środowiskowych oraz reagowania i podejmowanie działań korygujących w przypadku ich wystąpienia,
– podnoszenie poziomu świadomości kadry kierowniczej i pracowników w celu promowania praktyk przychylnych środowisku oraz potrzeby doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
– ciągłe doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom.

3.ETYKI BIZNESOWEJ

Cele etyki biznesowej są realizowane poprzez:

– postępowanie zgodnie z zasadą legalności poprzez przestrzeganie przepisów prawa i norm społecznych,
– przestrzeganie zasad lojalności, bezstronności i uczciwości w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych,
– uczciwe współzawodnictwo z konkurentami i nie podważanie ich reputacji,
– partnerskie stosunki z dostawcami i klientami (konsekwentnie przestrzegając zasady „wygrasz Ty, wygram Ja”),
– identyfikowanie, zapobieganie i przeciwstawianie się wszelkim zachowaniom korupcyjnym w relacjach wewnętrznych (nepotyzm) i zewnętrznym,
– przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i poszanowanie praw człowieka (niezależnie od koloru jego skóry, narodowości, płci, przekonań religijnych i politycznych),
– kierowanie się w swoich działaniach zasadą apolityczności,
– rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań i powinności wobec urzędów, banków i instytucji otoczenia biznesu.

4.ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA PRACY

Przyjazne i bezpieczne środowisko zapewniamy poprzez:
– identyfikowanie, aktualizowanie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przeprowadzanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych,
– eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych metod pracy,
– podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, incydentom oraz chorobom zawodowym,
– podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP w celu promowania bezpiecznych zachowań, oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy,
– ciągłe doskonalenie środowiska pracy i zapobieganie zagrożeniom

Wartości wynikające z powyżej przedstawionych filarów Polityki Firmy są dla nas najwyższym priorytetem. W przypadku wystąpienia wątpliwości, spostrzeżeń, bądź stwierdzenia przypadków zachowań nieetycznych lub przypadków dyskryminacji, prosimy o ich zgłoszenie (można to zrobić w sposób anonimowy) za pośrednictwem adresu: etyka@jaworski.com.pl

Adres

ul. Łódzka 41, Bramki 05-870 Błonie

Social media

Linked In Dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce cookies.

Suszarnia Warzyw Jaworski
Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Kontakt

+48 22 725 60 02

suszarnia@jaworski.com.pl

ul. Łódzka 41, Bramki
05-870 Błonie, Polska