Nasz innowacyjny produkt
- niskotłuszczowa cebula smażona
Polityka środowiskowa Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

Mając na uwadze oddziaływanie Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J. na środowisko naturalne Kierownictwo organizacji ustanowiło niniejszą politykę środowiskową w celu określenia zobowiązań i celów środowiskowych wobec wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. J. jako producent suszy warzywnych zobowiązuje się do:

  • identyfikowania, aktualizowania i spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa w  zakresie ochrony środowiska oraz wymagań określonych w  tym zakresie przez administrację samorządową,
  • zidentyfikowania aspektów środowiskowych, w tym znaczących aspektów środowiskowych oraz określenia zasad ich monitorowania i kontroli,
  • określenie celów i zadań środowiskowych oraz ich modyfikacji i przeglądów,
  • racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
  • zapobiegania występowaniu niezgodności i  awarii środowiskowych oraz reagowania i podejmowania działań korygujących w przypadku ich wystąpienia,
  • rozwijanie poziomu świadomości kadry kierowniczej i pracowników Suszarni Warzyw Jaworski Sp.J. w  celu promowania praktyk przychylnych środowisku oraz potrzeby doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
  • ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Niniejsza Polityka jest nadzorowana,

przeglądana i zakomunikowana

pracownikom Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

i stronom zainteresowanym

SedexKosherTUVFSSC_22000
Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa | Jaworski Vegetable Drying Plant
Realizacja: Progressiva
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019